1. Vrácení zboží

1.1 Vrácení zboží do 14 dnů

Kupující je oprávněn bez udání důvodu jednostranně vypovědět smlouvu uzavřenou mimo provozní prostory Prodávajícího, případně tak učinit na dálku - ve lhůtě 14 dnů a zboží/výrobky vrátit. 14-denní lhůta začíná běžet ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba, která není přepravcem/doručovatelem, převezme zboží, které je předmětem smlouvy.

Rozhodnutí o odstoupení od smlouvy je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů, a to přihlášením se do zákaznického účtu v sekci https://euro-markt.cz/account a požádáním o vrácení uhrazené částky. Po požádání o vrácení získá Kupující podrobnosti o tom, jak zrealizovat vrácení zboží.

Kupující může alternativně k vrácení výrobku rovněž vyplnit formulář pro vrácení zboží na odkazu zde. Adresa pro vrácení zboží je uvedena ve Formuláři pro vrácení zboží.

Zboží se považuje za vrácené včas, bylo-li odesláno před uplynutím 14. dne ode dne, kdy Kupující oznámil Prodávajícímu rozhodnutí o odstoupení od smlouvy.

Upozornění: Na zpáteční adrese je vstup možný pouze pro zaměstnance doručovací služby. Osobní odběr a doručení není možné. Balíky, které je třeba uhradit, nebudou převzaty.

Prodávající neodpovídá za případné problémy s doručovací službou, kterou použil Kupující k vrácení zboží, proto doporučuje Kupujícímu vyžádat si sledovací číslo zásilky. Kupující si tak může být jist, že zboží bylo doručeno Prodávajícímu.

Prodávající také neodpovídá za situaci, kdy Kupující vrátí zboží či výrobky na nesprávnou adresu.

Vrácený výrobek musí být v původním stavu, nepoškozený a se všemi původními štítky, etiketami a neporušeným obalem. Kromě toho, pokud je to vhodné, výrobek by měl obsahovat originální dokumentaci a příslušenství, které bylo součástí výrobku v době jeho zakoupení.

Je důležité, aby bylo zboží vráceno v původním stavu, bez viditelných známek používání či poškození. Pokud se zjistí, že výrobek je poškozen nebo vykazuje jasné známky používání, Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vrácení uhrazené částky.

Kupující dodržením těchto podmínek garantuje, že výrobek může být řádně zkontrolován a posouzen Prodávajícím za účelem zjištění jeho nároku na vrácení uhrazené částky. Schopnost Prodávajícího prodat výrobek nebo posoudit jeho případné poškození závisí na jeho původním stavu.

Kladně budou vyřešeny pouze reklamace, splňující všechny výše uvedené podmínky

U některých výrobků není možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů z hygienických důvodů.

 

1.2 Dodání nesprávného, poškozeného nebo vadného výrobku

V případě, že Kupující převezme nesprávné, poškozené nebo vadné zboží, je třeba tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu ještě v den převzetí zboží. Toto oznámení by mělo uvádět konkrétní problém se zbožím či výrobkem. Je nezbytné, aby Kupující tyto informace s uvedením případných nesrovnalostí nebo nedostatků zjištěných při převzetí zboží neprodleně a obratem sdělil Prodávajícímu.

Po přijetí oznámení o vadném, poškozeném nebo vadném zboží od Kupujícího uzná Prodávající reklamaci a přistoupí k potvrzení oprávněnosti reklamace.

Pro nárok na vrácení peněz, výměnu nebo zaslání nového zboží si Prodávající vyhrazuje právo požádat Kupujícího o vrácení zboží na vlastní náklady. Kupující bude zodpovědný za zajištění zpětného odeslání a uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů. Po obdržení vrácených výrobků a ověření jejich stavu Prodávající vrátí Kupujícímu náklady za vrácení zboží. Je důležité si uvědomit, že vrácení peněz za zpáteční dopravu bude omezeno na částku odpovídající standardní možnosti doručení. Pokud si Kupující zvolil při vrácení zboží příplatek za zrychlený způsob doručení, jako je např. doručení na druhý den, expresní doručení nebo doručení v určený den, Prodávající vrátí Kupujícímu pouze standardní náklady na doručení. Prodávající bere na vědomí, že výběr dražší možnosti dopravy při vrácení je na uvážení Kupujícího, avšak vrácení peněz za zpětnou dopravu bude vycházet ze standardní sazby za doručení.

Po ověření reklamace Prodávající převezme odpovědnost za vadu nebo poškození a bezodkladně zajistí bezplatné dodání nového zboží Kupujícímu. V případě, že Prodávající nemůže dodat objednané zboží, existuje možnost výběru jiného výrobku nebo vrácení peněz.

Pokud se Kupující rozhodne vyměnit nesprávný, poškozený nebo vadný výrobek za jiné zboží vyšší hodnoty, odpovídá za doplacení cenového rozdílu mezi původním výrobkem a novým, dražším výrobkem. Prodávající poskytne Kupujícímu aktualizované náklady na nový výrobek a sjedná potřebné platební podmínky.

Naopak, pokud si Kupující vybere náhradní výrobek, který má nižší hodnotu než původní položka, Prodávající vrátí Kupujícímu rozdíl v ceně. Refundace uhrazené částky bude zpracována stejným způsobem platby, jaký byl použit při prvním nákupu, čímž je garantováno, že Kupující obdrží za rozdíl v ceně přiměřenou finanční náhradu.

V případě, že je reklamace ověřena a Prodávající není schopen dodat objednané zboží a Kupující si nepřeje možnost výběru jiného zboží, má Kupující nárok na vrácení peněz v plné výši.

1.2 Finanční náhrada

Po potvrzení Prodávajícím, že vrácený výrobek splňuje všechny podmínky pro vrácení, Prodávající vrátí uhrazenou částku v plné výši.

Pokud dojde k takové situaci, refundace nebude zahrnovat žádné dodatečné náklady, které vzniknou Kupujícímu, jako jsou celní poplatky nebo dovozní cla.

Prodávající se ujistí, že bude refundována celá uhrazená částka a to co nejdříve, vždy do 30 dnů ode dne, kdy Prodávající oznámil Kupujícímu, že vrácení uhrazené částky bylo schváleno.

2. Záruční oprava, výměna a vrácení výrobků s výrobními vadami a defekty

Prodávající klade velký důraz na kvalitu zboží. Případné vady zboží je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu do 2 měsíců ode dne zjištění nedostatku na adrese info@euro-markt.cz,  případně písemně s přiloženou fotografií a podrobným popisem zjištěných nedostatků. Neoznámí-li kupující Prodávajícímu vadu výrobku v uvedené lhůtě nebo nejpozději v uvedené záruční době, ztrácí právo na opravu, výměnu nebo vrácení výrobku.

Po obdržení oznámení Kupujícího o vrácení vadného výrobku, Prodávající Kupujícímu co nejdříve oznámí, zda je reklamace oprávněná a zda souhlasí s reklamací a vrácením výrobku. Pokud Kupující zašle výrobek na zpáteční adresu bez předchozího upozornění Prodávajícího, může být balík v místě určení odmítnut. Náklady na dopravu nebudou hrazeny v místě určení příjemcem.

Kupující bude zodpovědný za zajištění zpětné zásilky a za uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, Prodávající vrátí Kupujícímu náklady za vrácení zboží. Je však důležité si uvědomit, že refundace uhrazené částky za zpáteční dopravu bude omezena na částku odpovídající standardní možnosti doručení. Pokud si Kupující zvolil při vrácení zboží připlacení za zrychlené způsoby doručení, jako je doručení na druhý den, expresní doručení nebo doručení v určený den, Prodávající vrátí Kupujícímu pouze standardní náklady na doručení. Prodávající bere na vědomí, že výběr dražší možnosti dopravy při vrácení je na uvážení Kupujícího, avšak vrácení peněz za zpětnou dopravu bude vycházet ze standardní sazby za doručení.

Jakmile Prodávající obdrží vrácený výrobek a potvrdí případné vady výrobku, poskytne Prodávající Kupujícímu možnost opravit nebo vyměnit výrobek za stejný nebo novější model stejného výrobku, pokud oprava není v dané situaci možná.

V případě, že obě opravy nejsou možné a stejný výrobek již není dostupný, Kupující si může vybrat jiný výrobek, který je dostupný na stránce euro-markt.cz. Pokud má jiný výrobek vyšší hodnotu, Kupující bude zodpovědný za doplacení cenového rozdílu mezi původním výrobkem a novým, dražším výrobkem. Prodávající poskytne kupujícímu aktualizované náklady a zveřejní potřebné platební podmínky. Naopak, pokud si Kupující vybere náhradní výrobek, který má hodnotu nižší než původní položka, Prodávající vrátí Kupujícímu rozdíl v ceně. Vrácení peněz bude zpracováno stejným způsobem platby, jaký byl použit při prvním nákupu, čímž je garantováno, že Kupující obdrží přiměřenou náhradu za cenový rozdíl.

Dodání stejného nebo jiného výrobku zvoleného Kupujícím, bude uskutečněno prostřednictvím doručovací služby bezplatně a v co nejkratší době ode dne, kdy Prodávající potvrdí výměnu vadného výrobku nebo dodání nového modelu.

V případě, že oprava nebo výměna za stejné nebo jiné zboží není možná a Kupující si zvolí možnost odstoupit od smlouvy, Prodávající zajistí vrácení peněz v plné výši co nejdříve, a to vždy do 30 dnů ode dne, kdy Prodejce oznámil Kupujícímu, že refundace uhrazené částky byla schválena. V případě potřeby náhrada nebude zahrnovat původní náklady na dopravu a jakékoli dodatečné náklady, které vzniknou Kupujícímu, jako jsou celní poplatky nebo dovozní cla.

Na výrobek se vztahuje záruka, pokud je to uvedeno na záručním listě nebo faktuře. Záruka platí v souladu s pokyny na záručním listě.

2.1 Vyloučení záruky

Prodávající tímto odmítá jakoukoli záruku nebo garanci, týkající se zboží, které bylo vystaveno zneužití, nesprávnému použití, zanedbání, nesprávnému zacházení nebo jakékoli jiné formě úmyslného nebo neúmyslného poškození způsobeného Kupujícím nebo třetí osobou.

Záruční krytí Prodávajícího se vztahuje pouze na zboží, které je používáno v souladu s poskytnutým návodem, doporučenými pokyny a určeným účelem. Jakákoliv změna, úprava nebo zásah do zboží Kupujícím nebo jakoukoli neoprávněnou osobou ruší jakoukoli záruku nebo garanci poskytovanou Prodávajícím.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že Prodávající neodpovídá za žádné vady, poruchy nebo škody, které vzniknou v důsledku zneužití nebo nesprávného používání zboží. Kupující přebírá plnou odpovědnost za správnou manipulaci, údržbu a používání zboží způsobem, který je v souladu s pokyny Prodávajícího a průmyslovými normami.

Prodávající důrazně doporučuje Kupujícímu, aby byl opatrný, dodržoval doporučené postupy a používal zboží zodpovědně, aby nedošlo k případnému poškození nebo nebezpečí. Kupující bere na vědomí, že jakékoli nesprávné použití nebo zneužití zboží může mít za následek zranění, poškození majetku nebo ztrátu jakýchkoli platných záruk.

Koupí a používáním zboží se Kupující zavazuje osvobodit Prodávajícího od jakékoli odpovědnosti, nároků nebo škod vzniklých v důsledku zneužití nebo nesprávného použití zboží, včetně, ale ne výlučně, újmy na zdraví, škody na majetku nebo finančních ztrát.

Je povinností Kupujícího vyhledat odborné poradenství, dodržovat bezpečnostní pokyny a při používání zboží postupovat s náležitou péčí, čímž bude garantováno jeho bezpečné a vhodné používání.

Toto odmítnutí záruky doplňuje jakékoli jiné odmítnutí odpovědnosti, omezení nebo vyloučení, než jsou uvedeny v Obchodních podmínkách nebo Záručních podmínkách Prodejce.

3. Výměna výrobku

Prodávající neposkytuje možnost výměny zakoupených výrobků za jiné výrobky, které lze zakoupit na euro-markt.cz.

V případě, že si Kupující přeje vyměnit výrobek, může využít práva na jeho vrácení, jak je uvedeno v Článku 1.1. těchto podmínek a následně si zakoupit výrobek nový.

4. Písemné stížnosti

V případě, že Kupující z nějakého důvodu není spokojen s nákupem nebo službou na euro-markt.cz, může podat písemnou reklamaci e-mailem na adresu info@euro-markt.cz nebo tuto reklamaci zaslat na adresu Prodávajícího.

Pro rychlejší identifikaci konkrétní objednávky, ke které má Kupující výhrady, se doporučuje reklamujícímu uvést číslo objednávky, číslo účtu nebo uživatelské jméno.

Na všechny písemné reklamace zákazníků je Prodávající povinen odpovědět do 15 dnů od přijetí reklamace.